DELPHI盒子
!实时搜索: 盒子论坛 | 注册用户 | 修改信息 | 退出
检举帖 | 全文检索 | 关闭广告 | 捐赠
技术论坛
 用户名
 密  码
自动登陆(30天有效)
忘了密码
≡技术区≡
DELPHI技术
移动应用开发
Web应用开发
数据库专区
报表专区
网络通讯
开源项目
论坛精华贴
≡发布区≡
发布代码
发布控件
文档资料
经典工具
≡事务区≡
网站意见
盒子之家
招聘应聘
信息交换
论坛信息
最新加入: zhwan1988
今日帖子: 17
在线用户: 19
导航: 论坛 -> 数据库专区 斑竹:liumazi,waterstone  
作者:
男 china_jian (beck) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2003/10/2 16:45:55
标题:
熟悉的Sybase+SQL的进来帮个忙,十分感谢! 浏览:2062
加入我的收藏
楼主: SELECT COUNT(B.*),C.F_MJZ FROM 
TZ_XZFYTZB A  LEFT JOIN TZ_CFQKB B 
ON  A.F_ID=B.F_ID 
RIGHT  JOIN  GG_MJCB C 
ON B.F_CFQK=C.F_NO
WHERE 
C.F_LBID=3
GROUP BY C.F_MJZ 
在Sybase执行以上的SQL语句。Sybase采用的旧式 Transact-SQL外联接!
即用旧式语法重写以上语句。
即:及在 WHERE 子句中使用 *= 和 =* 运算符
----------------------------------------------
没有
作者:
男 china_jian (beck) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2003/10/2 17:44:23
1楼: SELECT COUNT(B.F_ID),C.F_MJZ FROM 
TZ_XZFYTZB A ,TZ_CFQKB B ,GG_MJCB C 
WHERE 
A.F_ID*=B.F_ID
AND B.F_CFQK=*C.F_NO
AND C.F_LBID=3
GROUP BY C.F_MJZ 
这样写不行。
----------------------------------------------
没有
信息
登陆以后才能回复
Copyright © 2CCC.Com 盒子论坛 v2.1 版权所有 页面执行35.15625毫秒 RSS